Regulamin

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zawartość stron www.swietaswieta.com.pl stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

Korzystanie www.swietaswieta.com.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. W celu właściwego korzystania z www.swietaswieta.com.pl Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Edge, FireFox, Opera, Chrome, Safari itp.) oraz dostęp do Sieci Internet.

W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu.

Przed rozpoczęciem korzystania www.swietaswieta.com.pl, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie Zamówienia w www.swietaswieta.com.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedawca przetwarza Dane osobowe Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

Osoba podpisująca Zamówienie w imieniu Zamawiającego musi posiadać upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego lub do złożenia Zamówienia w jego imieniu i na jego rzecz. Osoba podpisująca Zamówienie potwierdza, że upoważnienie do chwili złożenia Zamówienia nie zostało odwołane, a także, że ponosi odpowiedzialność za ważność upoważnienia oraz jego zakres.

Strona internetowa www.swietaswieta.com.pl zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Zamawiający.

Zamawiający decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Zamawiającego, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

Top Marketing informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na www.swietaswieta.com.pl

Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem: www.swietaswieta.com.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

Zdjęcia zamieszczane na stronach www.swietaswieta.com.pl służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.

Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe, a także inne materiały opublikowane na stronach www.swietaswieta.com.pl podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ

Spis treści

DEFINICJE

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

PŁATNOŚCI

REALIZACJA I DOSTAWA TOWARÓW

PRAWO ODSTĄPIENIA

REKLAMACJE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dotyczące strony internetowej www.swietaswieta.com.pl i został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.);

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176);

Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.);

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926);

Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83);

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001, Nr 49, poz. 508).

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:

Sprzedawca – TOP MARKETING Aneta Sowa, adres siedziby głównej: ul. Mikołaja Reja 1, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, NIP: 697-105-52-19, REGON: 300993575, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, adres do korespondencji: ul. Kołacińska 35, 03-171 Warszawa, właścicielka strony internetowej, dokonująca za jej pośrednictwem lub drogą emailową sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

www.swietaswieta.com.pl – strona internetowa prowadzona i stanowiąca własność Sprzedawcy.

Zamawiający – osoba fizyczna (konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która może dokonywać zamówień Towarów oraz zakupów.

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w www.swietaswieta.com.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron, poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: biuro@topmarketing.com.pl poprzedzone akceptacją wyboru Towarów przez Zamawiającego oraz wyborem formy płatności i dostawy Towarów.

Towar – rzeczy oraz usługi oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w www.swietaswieta.com.pl

Cena – oznacza cenę Towaru netto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Towaru oraz jego znakowania. Ceny wyrażone są w złotych polskich i nie uwzględniają podatku VAT.

Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru wraz ze wszystkimi kosztami, w tym kosztami dostawy oraz opłatami publicznoprawnymi.

Realizacja Zamówienia – sposób i czas konieczny na przygotowanie zamówionego Towaru do dostarczenia przez Top Marketing na adres wskazany przez Zamawiającego lub przygotowanie Towaru do osobistego odbioru przez Zamawiającego.

Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego.

Dane osobowe – zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

Umowa – umowa zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności Stron.

Strony – Zamawiający i Sprzedawca.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

Sprzedawca realizuje Zamówienia:

zestawów upominkowych jeżeli minimalna ilość Zamówienia wynosi 20 sztuk,

innych Towarów w minimalnych ilościach Zamówienia zgodnie z informacją podaną przy Towarze na stronie www.swietaswieta.com.pl.

poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: biuro@topmarketing.com.pl w szczególności, jeżeli zamawiany Towar ma być opatrzony nadrukiem lub w inny sposób oznakowany lub realizowane jest indywidualne zamówienie, wówczas Zamawiający przesyła na w/w adres emailowy lub na innym nośniku elektronicznym opis wybranego Towaru wraz z plikami graficznymi jego nadruku/oznakowania (m.in. logo, treść, haft) oraz opisem wielkości wzoru i kolorów, a także swoimi danymi kontaktowymi; w oparciu o otrzymane informacje Top Marketing przygotowuje, a następnie przesyła do Zamawiającego wycenę Zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem ilości kolorów nadruku, metody nadruku, ilości drukowanych Towarów, itp.; w przypadku akceptacji przez Zamawiającego otrzymanej wyceny, Top Marketing przesyła Zamawiającemu do podpisu drogą elektroniczną formalne zamówienie z ostatecznym kosztorysem oraz wizualizacją Towaru.

Zamawiający składa Zamówienie:

Zamówienie Towarów wymaga skontaktowania się z Top Marketing drogą elektroniczną na adres: biuro@topmarketing.com.pl.

Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.

Modyfikacja Zamówienia jest możliwa tylko do czasu, zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji Zamówienia. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt na adres: biuro@topmarketing.com.pl.

Zamówienie poprzez stronę internetową lub poprzez pocztę elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, poza przerwami technicznymi, konserwacyjnymi.

Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail, pod którym będzie potwierdzone złożenie Zamówienia.

Realizacja Zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu dokonanej przez Zamawiającego wpłaty całej wartości Zamówienia brutto zgodnie z informacją od Top Marketing po złożeniu Zamówienia lub na podstawie wystawionej faktury Proforma.

Rozpoczęcie realizacji następuje po podpisaniu formularza zamówienia przez Zamawiającego oraz zaakceptowaniu formularza przez Wykonawcę. Anulowanie zamówienia jest możliwe minimum 14 dni przed datą realizacji zawartą w formularzu. Anulowanie zamówienia w terminie krótszym niż 14 dni przed datą realizacji skutkuje karą umowną w wysokości 20% wartości zamówienia.

www.swietaswieta.com.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku Zamówienia złożonego przez Zamawiającego, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość, gdy zachodzą uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu, gdy dane teleadresowe Zamawiającego zostały wypełnione nieprawidłowo, niepełnie lub wzbudzają wątpliwości, a także w przypadku braku kontaktu z Zamawiającym, czy braku wpłaty należności z tytułu Zamówienia chociażby w części.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego Zamówienia, Top Marketing niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane, ewentualnie o dalszym postępowaniu w sprawie realizacji Zamówienia. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty anulowania Zamówienia.

W przypadku niemożności choćby przejściowej wykonania Zamówienia o właściwościach zamówionych przez Zamawiającego, Top Marketing zastrzega sobie możliwość modyfikacji zawartości Zamówienia poprzez zastąpienie poszczególnych składników produktami równorzędnymi lub wyższej wartości. W przypadku gdy Zamówienie składa Konsument, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o jego prawie do nieprzyjęcia tego Zamówienia i odstąpienia od umowy. Zwrot Towaru w takim przypadku nastąpi na koszt Sprzedawcy. W sytuacji gdy Konsument dokonał wcześniej zapłaty, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Konsumenta z Zamówienia.

Wszystkie towary oferowane na stronach www.swietaswieta.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

Top Marketing zastrzega sobie prawo do błędów na stronie (błędne ceny i/lub opisy towarów), dlatego każdorazowo Zamówienie będzie potwierdzane przez obsługę sklepu.

Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest w potwierdzeniu Zamówienia.

Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Zamawiającego i ponosi je Zamawiający.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Zamawiającego, oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania gratisów.

PŁATNOŚCI

Zamawiający dokonuje on-line płatności po zaakceptowaniu Zamówienia złożonego na adres: biuro@topmarketing.com.pl, na podstawie wystawionej faktury Proforma, w następujący sposób:

przelewem bankowym na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe;

systemem płatności PayPal;

W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1 , Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

Sprzedawca potwierdza dokonanie Płatności, o której mowa w ust. 2, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

Po zaksięgowaniu dokonanej przez Zamawiającego wpłaty całej wartości Zamówienia Top Markrting wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy Zamawiającego wraz z NIP.

Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje wysłany na podany adres e-mail lub na życzenie Zamawiającego dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

REALIZACJA I DOSTAWA TOWARÓW

Realizacja Zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu dokonanej przez Zamawiającego wpłaty całej wartości Zamówienia brutto zgodnie z informacją od www.swietaswieta.com.pl o złożeniu Zamówienia lub na podstawie wystawionej faktury Proforma.

Termin realizacji Zamówienia wynosi od 1. (jeden) do 3 (trzy) tygodni liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty całej wartości Zamówienia przez Zamawiającego.

Termin wskazany w ust. 2 powyżej może zostać skrócony na życzenie Zamawiającego, o ile Top Marketing będzie dysponował możliwościami produkcyjnymi.

Termin realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu w szczególności o czas oczekiwania na uzupełnienie Zamówienia, materiałów niezbędnych do jego przygotowania, akceptacji Zamówienia/wizualizacji/projektów lub zapłatę jakichkolwiek należności na rzecz Sprzedającego.

Dniem realizacji Zamówienia jest dzień wydania Towaru, jego wysyłki lub poinformowania Zamawiającego o zrealizowaniu jego Zamówienia, w zależności od rodzaju zamawianych Towarów lub sposobu dostawy.

Termin realizacji dostawy wynosi od 2 (dwa) do 12 (dwanaście) dni roboczych.

W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez Top Marketing koszty przy realizacji tego Zamówienia.

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą. Odpowiednie zastosowanie ma ust. 11, Rozdziału III.

Towar zamówiony jest dostarczany na wskazany w Zamówieniu adres poprzez:

przedsiębiorstwo kurierskie,

odbiór osobisty w biurze handlowym Sprzedającego mieszczącym się w Warszawie, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem siedziby/ zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę osoby, na której adres zamieszkania nastąpi dostawa Zamówienia, na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Sprzedawca przetwarza jej dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia. Brak posiadania przez Zamawiającego przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Towarów przez Sprzedawcę na adres zamieszkania innej osoby fizycznej niż Zamawiający.

Po wydaniu Towaru Zamawiający powinien, dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgody z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem wydanie Towaru. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone lub Towar jest niezgodny z zamówieniem należy niezwłocznie skontaktować się z Top Marketing w celu wyjaśnienia sprawy.

Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.

W przypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym adresem dostawy Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami dostawy oraz Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa.

Dostawa poza teren Polski może zostać dokonana po uprzednim ustaleniu kosztów dostawy i ich akceptacji przez Zamawiającego.

PRAWO ODSTĄPIENIA

Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Zamawiających będących Konsumentami

Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art.7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: TOP MARKETING SSU ul. Kołacińska 35, 03-171 Warszawa.

Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 10 ust.3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, w przypadku:

świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w szczególności w przypadku znakowania Towaru lub realizacji Zamówienia indywidualnego,

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

dostarczania prasy, usług w zakresie gier hazardowych.

usług w zakresie gier hazardowych.

Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego oraz jego numer konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci zapłaconą Cenę za Towar, w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta. Do pisma Zamawiający powinien dołączyć otrzymany od Sprzedawcy dowód sprzedaży (paragon fiskalny). Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust.1.

Zamawiający, odstępując od Umowy, może skorzystać z wzoru pisma o odstąpieniu, którego wzór można pobrać korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym punkcie.

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Zamówiony Towar należy zwrócić na adres: TOP MARKETING ul. Kołacińska 35, 03-171 Warszawa.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sprzedającego świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.

Sprzedający wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie Towaru.

REKLAMACJE

W przypadku Zamawiających będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową z dnia 30 stycznia 2003r. (Dz.U. Nr 31, poz. 258) traci uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru żywnościowego z Umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Towaru z Umową, jednak nie później niż:

w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Towaru paczkowanego oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości lub dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia.

w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania Towaru – w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzonego w miejscu zakupu dostarczonego do miejsca zamieszkania kupującego.

W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy. Reklamacja powinna:

zostać wysłana na adres Sprzedawcy: TOP MARKETING ul. Kołacińska 35, 03-171 Warszawa.

zawierać dokładny opis rodzaju niezgodności, daty wystąpienia, numeru zamówienia, określać zakres żądania, tj. czy żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy Towar;

zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego.

Zamawiający, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, którego wzór można pobrać korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym punkcie.

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w powyższym terminie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Zamawiającego.

W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca, według wyboru Zamawiającego – Konsumenta, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Zamawiający może żądać stosownego obniżenia Ceny lub odstąpić od Umowy. Wszelkie należności wynikające z obniżenia Ceny lub w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu na podane w reklamacji konto bankowe.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu będącemu Konsumentem. Termin biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.

W przypadku Zamawiających nie będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada jedynie za Towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z Zamówieniem przez Dział Obsługi Klienta Sprzedającego.

W przypadku, uszkodzenia Towaru, o którym mowa w ust. 8, zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu Towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika.

Reklamację należy zgłaszać pisemnie w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki jeżeli została doręczona przez firmę kurierską, a w ciągu jednego dnia, jeżeli została odebrana osobiście przez Zamawiającego nie będącego Konsumentem albo osobę przez niego upoważnioną.

W przypadku uszkodzenia przesyłki, Zamawiający nie będący Konsumentem zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Sprzedającego do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

Reklamacja wniesiona przez Zamawiającego nie będącego Konsumentem po upływie terminów wskazanych w ust. 10, powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu rękojmi.

W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Zamawiającego nie będącego Konsumentem, Sprzedawca, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Zamawiający może żądać stosownego obniżenia Ceny lub odstąpić od Umowy. Wszelkie należności wynikające z obniżenia Ceny lub w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu na podane w reklamacji konto bankowe.

Pod odsprzedaniu lub przekazaniu na innej podstawie prawnej praw do Towaru przez Zamawiającego osobie trzeciej, odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia lub niezgodność Towaru z Zamówieniem przechodzi na Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy haft) w przypadku, gdy Zamawiający nabywa w Top Marketing czysty Towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

Oznakowania Towarów błędnie przygotowanych przez Zamawiającego pod względem treści, kolorystyki, formy, wymiarów, itp.;

Oznakowania Towarów błędnie przygotowanych przez Zamawiającego pod względem technicznym, których nie były dokonywane korekty przez grafików Sprzedającego;

Oznakowania Towarów zaakceptowane przez Zamawiającego, a zawierających błędy techniczne, merytoryczne, ilościowe, kolorystyczne, co do formy, wymiaru, itp.,

Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych, materiałów, itp. przez Zamawiającego, do oznakowania;

Top Marketing nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy w odcieniach pomiędzy kolorystyką Towaru uwidocznionym m.in. na stronie, w katalogu, a rzeczywistym kolorem Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego Towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informuje się Zamawiających, że administratorem danych osobowych zbieranych w procesie sprzedaży za pośrednictwem www.swietaswieta.com.pl jest ANETA SOWA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „TOP MARKETING SSU”, adres siedziby głównej: ul. Mikołaja Reja 1, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, adres do korespondencji: ul. Kołacińska 35, 03-171 Warszawa, NIP: 697-105-52-19, a także, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami) dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są w celu:

realizacji Zamówienia,

zamówienia za pośrednictwem strony internetowej wiadomości newslettera,\

marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dane osobowe przekazywane są operatorom systemów płatności oraz przedsiębiorstwom kurierskim w celu realizacji Zamówienia.

Zamawiający podaje swoje dane osobowe potrzebne do złożenia zamówienia dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania realizacji Zamówienia.

Zamawiający ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Zamawiający może dokonać samodzielnie w każdej chwili po zalogowaniu się lub też może skontaktować się ze Top Marketing m.in. wysyłając:

wiadomość email na adres: biuro@topmarketing.com.pl;

wiadomości listem poleconym na adres do korespondencji Sprzedającego;

W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Zamawiającego danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia wezwania Zamawiającego do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji tych danych.

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone w czasie i w terenie, wykorzystanie wykonanych przez Top Marketing na Zamówienie Zamawiającego Towarów w celu promocji usług własnego przedsiębiorstwa w szerszych działaniach marketingowych tj. działaniach skierowanych do nieoznaczonych adresatów, w materiałach reklamowych (ulotkach, folderach, banerach), na stronie www.swietaswieta.com.pl, w nagraniach audiowizualnych, na zdjęciach, w projekcjach elektronicznych, jako część ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Sprzedającego co do jakości druku, haftu.

Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania Zamówienia oraz do dalszego powierzenia wykorzystywania przez Sprzedającego tych praw w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. W przypadku zgłoszenia pod adresem Sprzedającego jakichkolwiek roszczeń osób trzecich Zamawiający podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniósł Sprzedający wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.

W zakresie praw autorskich do materiałów przesyłanych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania Zamówienia, Sprzedający jest zdany na oświadczenie Zamawiającego o przysługiwaniu mu praw do wykorzystania tych materiałów. Przesłanie Zamówienia do Sprzedającego jest równoznaczne ze złożeniem takiego oświadczenia.

Zabronione jest umieszczanie w materiałach przesyłanych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania Zamówienia, treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w zakresie objętym Zamówieniem. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy dostarczone przez Zamawiającego materiały naruszają w/w elementy.

Zamawiający przesyłając Zamówienie do Sprzedającego wyraża zgodę na ich obróbkę i przygotowanie do druku w zakresie niezbędnym do poprawnej realizacji Zamówienia.

Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone w czasie i w terenie, posługiwanie się przez Sprzedającego firmą Zamawiającego i jego logotypem (wyrażonym słowem, znakiem graficznym) w celu promocji usług własnego przedsiębiorstwa w szerszych działaniach marketingowych tj. działaniach skierowanych do nieoznaczonych adresatów w folderach reklamowych (ulotkach, folderach, banerach), na stronie www.swietaswieta.com.pl, w nagraniach audiowizualnych, na zdjęciach, w projekcjach elektronicznych, jako część ekspozycji na targach branżowych, a także do umieszczenia w/w sposób informacji o realizacji Zamówienia dla Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw wymienionych w Rozdziale I, ust. 2 Regulaminu.

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedającego.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.swietaswieta.com.pl

Zamawiający ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedającego określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Zamawiających, którzy posiadają Konto, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Zamawiający może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedającego lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedającego. Sprzedający z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Zamawiającego Konto, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.

Top Marketing SSU Aneta Sowa Ul. Mikołaja Reja 1 64-100 Leszno Biuro handlowe: Ul. Kołacińska 35 03-171 Warszawa