Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że firma TOP MARKETING SSU ANETA SOWA z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 1, 64-100 Leszno przetwarza informacje:

pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak: uczestniczenie w targach reklamy (np. RemaDays i Festiwal Marketingu) oraz rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez strony: www.topgadzety.com.pl, www.swietaswieta.com.pl, www.topmarketing.com.pl prowadzonych od kilkunastu lat, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

TOP MARKETING SSU ANETA SOWA

z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 1, 64-100 w Lesznie.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres biura handlowego mieszczącego się przy ulicy Kołacińskiej 35, 03-171 Warszawa lub email/mail to: biuro@topmarketing.com.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 8 poniżej.

Państwa dane osobowe będą przez firmę TOP MARKETING SSU ANETA SOWA przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@topmarketing.com.pl

kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mikołaja Reja 1,64-100 Leszno.

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i emailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

TOP MARKETING SSU ANETA SOWA może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Z poważaniem,

Zespół Top Marketing